แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 การทำสกรีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง31101 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอน เอกภักดิ์ แสงสุข โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
ง 1.1 ม.4-6/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
1. อธิบายหลักในการสร้างงานสกรีนได้(K)
2. เขียนและออกแบบภาพที่จะใช้สกรีนได้และทำการสร้างบล็อคสกรีนรวมถึงการสกรีนได้ (P)
3. นำความรู้เรื่องหลักการสร้างงานสกรีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (A)
สาระสำคัญ
การทำงานเกี่ยวกับการสร้างงานสกรีนต้องคำนึงถึงความต้องการ และ รูปแบบใหม่ ๆ ของการทำเพื่อให้เป็นที่นิยมของและถูกใจของผู้บริโภคสิ้นค้าหรือผู้ที่จัดทำ และต้องทำอย่างปราณีตเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ออกมาดีและสมบูรณ์

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
หลักการทำสกรีน
2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด
2.1 ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกัน
2.2 กระบวนการคิด : การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ความเข้าใจที่คงทน (Enduring understanding)
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบของชิ้นงานต้องเป็นที่ดึงดูดใจและไม่เหมือนใครมีจุดเด่นของตัวมันเอง เพื่อ ให้ชิ้นงานนั้นมีคุณค่า

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
คลิปวีดิโอการคิดแสดงตัวอย่างการทำสกรีนตามหลักการที่ถูกต้อง

คำถามท้าทาย
 อุปกรณ์การทำสกรีนมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนเข้าค้นหาข้อมูลของหลักการทำสกรีนในห้อง ICT และ ห้องสมุดและร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี้
– การทำสกรีนนั้นสามารถนำมาสกรีนอะไรได้บ้าง
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องหลักการทำสกรีนและความรู้จากข้อมูลในเว็บไซต์และห้องสมุดแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างสกรีน และขั้นตอนการทำสกรีนจนถึงการสกรีนลงวัสดุต่าง ๆ
จากนั้นครูยกตัวอย่างการทำสกรีนโดยมีสาระของเรื่องท้องถิ่นและการอนุรักษ์ท้องถิ่นโดยให้ถ่ายทอดลงไปในสกรีน
แผ่นภาพรูปแบบการทำแบบสกรีน
3. ครูแจกกระดาษ A4 และหมึกดำให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด ให้นักเรียนช่วยกันออกแบบรูปแบบสกรีนของแต่ละกลุ่ม แล้วนำเสนอ
4. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสกรีนของแต่ละกลุ่ม ตามหลักการโดยยึดการทำแบบเพื่อท้องถิ่นเป็นหลัก ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ รูปแบบของภาพหรือข้อความสกรีน และรักษาคุณค่าทางท้องถิ่นให้มากที่สุด
การจัดบรรยากาศเชิงบวก
– ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลภายในห้องสมุด Ict และห้องสมุด
– ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้าทายอย่างอิสระโดยไม่เน้นถูกผิด แต่ต้องอธิบายเหตุผลได้
สื่อการเรียนรู้
เว็บไซต์ kapompak.wordpress.com ในเรื่องการทำสกรีนและเว็บที่เก็บกับการสกรีน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1.3 ตรวจชิ้นงานของนักเรียนที่ได้สร้างขึ้นโดยการสกรีนแบบลงเสื้อ
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ
ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8 ระดับ ดี
คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง

กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นักเรียนทำโครงงานการทำสกรีน เพื่อ เป็นความรู้และนำมาพัฒนาในงานและเพื่อเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s