คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง 31102
เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ในการทำงาน
ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานและใช้ซอฟแวร์ในการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และทักษาการทำงานร่วมกัน
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ศึกษาความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สนใจ ใช้วิจารณญานในการเลือก และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างประสบการณ์ในอาชีพ ที่ถนัดและสนใจ และมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7
ง 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5
ง 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวม 16 ตัวชี้วัด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s